Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

+48 608 822 852
Przejdź do treści

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Oferta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.
Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Zadania wczesnego wspomagania rozwoju:
  • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego,      komunikacji i kontaktów społecznych,
  • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
  • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
  • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
  • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
  • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.
 
W jaki sposób włączyć dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju?
Rodzice, którzy mają wątpliwości, że ich dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli mają jakiekolwiek obawy, niepokój czy rozwój umysłowy, rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo powinni skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Otrzymają tam poradę, diagnozę, a  jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uprawniającą do bezpłatnego, wielospecjalistycznego wsparcia i stymulacji rozwoju, do czasu objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym.
 
KRS 0000146813
ⓒ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach
REGON: 356682044
NIP: 551 23 27 818
ul. Kochanowskiego 42, 34-100 Wadowice
+48 608 822 852
+48 531 403 805
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5 %
organ prowadzący
podatku
Wróć do spisu treści