Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

WWRD

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo–rehabilitacyjnych i terapeutyczno–edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. 
Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju jest objęta rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Czego może dotyczyć wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju może dotyczyć:
 • rozwoju motorycznego, 
 • emocjonalnego, 
 • społecznego, 
 • stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), 
 • rozwoju mowy i języka, 
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni, 
 • usprawniania: widzenia, słuchu,
 • umiejętności samoobsługi,
 • funkcjonowania w środowisku, 
 • podnoszenia kompetencji społecznych dziecka poprzez trening umiejętności społecznych itp. 

Zadania wczesnego wspomagania rozwoju:

 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 • zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z długotrwałym kryzysem emocjonalnym, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,
 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem,
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • stopniowe przygotowanie rodziców do roli osób wspomagających rozwój ich dziecka.

W jaki sposób włączyć dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju?

Kwalifikacja dziecka do wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Rodzice, którzy mają wątpliwości, że ich dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli mają jakiekolwiek obawy, niepokój czy rozwój umysłowy, rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo powinni skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Otrzymają tam poradę, diagnozę, a  jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju uprawniającą do bezpłatnego, wielospecjalistycznego wsparcia i stymulacji rozwoju, do czasu objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852