Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Terapia surdopedagogiczna


Surdopedagogika jest subdyscypliną pedagogiki specjalnej. Zajmuje się wszechstronnym rozwojem osobowości dzieci i dorosłych z wadą słuchu.

Do głównych celów surdopedagogiki należy:

a)      Usprawnianie surdodydaktyczne - rozwijanie wrażliwości analizatora słuchowego, konkretnie resztek słuchu;  rozwijanie wrażliwości pozostałych analizatorów zmysłowych, czyli wzroku, smaku, węchu i dotyku; rozwijanie dyspozycji psychicznych takich jak pamięć, myślenie, uwaga, spostrzeganie; rozwijanie sprawności fizycznej ( sprawność mięśniową, manualną, utrzymywanie równowagi)

b)     Kompensacja surdodydaktyczna – umiejętne korzystanie z resztek słuchu i doznań wibracyjnych;  posługiwanie się pojęciami językowymi w mowie i piśmie; kształtowanie ogólnych pojęć językowych i przedmiotowych;  

c)      Korektura surdodydaktyczna – poprawianie błędnego myślenia, zapamiętywania i odbioru informacji oraz poprawianie błędnych nawyków, umiejętności, wiadomości.

Surdopedagogika zajmuję się rehabilitacją i wychowaniem słuchowym u osób z wadą słuchu w różnym stopniu, w tym u dzieci zaopatrzonych w aparaty słuchowe oraz implanty ślimakowe,  gdzie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka wykorzystuje w swoich oddziaływaniach Polski Język Migowy, będący natywnym językiem osób Głuchych.

Głuchych – piszemy z dużej litery (w tym przypadku chodzi o całą kulturę osób Głuchych, czyli osoby które są niesłyszące z przyczyn genetycznych i pochodzą z rodzin Głuchych).Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852