Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Terapia psychologiczna


Terapia psychologiczna obejmuje szereg oddziaływań skierowanych zarówno w kierunku dziecka jak i rodzica. 
Psychologowie pracujący w naszej poradni oferują: diagnozę psychologiczną dziecka, konsultacje psychologiczne, wczesne wspomaganie rozwoju oraz spotkania terapeutyczne i psychoedukacyjne z rodzicami. W uzyskaniu zadowalających efektów terapii pomaga nam elastyczne podejście do każdego pacjenta, z uwzględnieniem jego aktualnych potrzeb.

Diagnoza psychologiczna służy określeniu obecnych umiejętności i dysharmonii rozwojowych dziecka. 
W tym obszarze oferujemy:
  • diagnozę kompetencji poznawczych (stosowane testy: Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R, Neutralny
    Kulturowo Test Inteligencji Cattella CFT 1-R, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Skale Inteligencji
    i Rozwoju IDS),
  • diagnozę funkcjonalną za pomocą Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R,
  • diagnozę rozwoju psychomotorycznego dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej,
  • badanie gotowości szkolnej,
  • badanie w kierunku dysleksji, dysortografii. 
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju zajęcia z psychologiem mają na celu wspieranie sfery poznawczej i społeczno-emocjonalnej. Praca z psychologiem pozwala uzyskać wsparcie w następujących obszarach: całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia o podłożu lękowym, zaburzenia zachowania, zaburzenia o charakterze społeczno- emocjonalnym, problemy wychowawcze. 
Z kolei spotkania z rodzicami służą wspieraniu ich w oddziaływaniach wychowawczych, udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Generalizowanie efektów terapii na środowisko domowe pozwala na uzyskanie trwalszych rezultatów terapii psychologicznej. 

Metody pracy psychologów pracujących w naszej placówce: elementy terapii poznawczo- behawioralnej (np. Racjonalna Terapia Zachowania), Stosowana Analiza Zachowania, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, arteterapia, techniki relaksacyjne, metody rozwojowe, treningi konstruktywnych zachowań np. trening umiejętności społecznych, bajkoterapia, psychoedukacja.Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852