Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Terapia pedagogiczna


Terapia pedagogiczna polega na korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Stwarza dziecku możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez stopniowe eliminowanie zakłóceń rozwojowych.  Jest prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program zajęć, dopasowany do jego możliwości i do rodzaju trudności, jakie mu towarzyszą. 

Celem terapii pedagogicznej jest:
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • pobudzanie zmysłów dziecka,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach manualnych,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
Pedagog specjalny prowadzi ćwiczenia w zakresie usprawniania: 
 • percepcji wzrokowej i słuchowej, 
 • spostrzegania, 
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
 • koncentracji uwagi i myślenia, 
 • sprawności manualnych, 
 • grafomotorycznych, 
 • orientacji przestrzennej i świadomości własnego ciała, 
 • ćwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.
Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego, stopień niepełnosprawności. 

Pedagodzy w swojej pracy posługują się m. in.:
1. Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz
2. Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
3. Metodą M. i Ch. Knillów –programy aktywności – Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja
4. Elementami Porannego kręgu
5. Kinezjologią Edukacyjną Dennisona
6. Metodą treningu funkcji poznawczych REHACOM
7. Metodą M. Frostig, D. Horne – „Wzory i obrazki”
8. Terapią ręki
9. Metodą czytania B. Zakrzewskiej
10. Metodami relaksacyjnymi
11. Metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Makaton.

W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są także zajęcia ukierunkowane tj. tyflopedagogiczne - zajmujące się nauczaniem i wychowaniem dzieci z wadami wzroku, surdopedagogiczne – zajmujące się nauczaniem i wychowaniem dzieci z wadami słuchu.


Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852