Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna


Terapią logopedyczną i neurologopedyczną objęte są dzieci od okresu noworodkowego. Rozwój systemu językowego i komunikacyjnego rozpoczyna się od wsparcia umiejętności prymarnych (pierwszych, podstawowych) warunkujących prawidłowe nabywanie języka. Logopedzi stymulują prawidłowy rozwój odruchów twarzowych i oralnych. Poprzez: masaże, terapię karmienia, odpowiednie pozycjonowanie, dobór akcesoriów do karmienia oraz pielęgnację noworodka/niemowlęcia regulują i korygują dysfunkcje sensomotoryczne. Integrują ruchy twarzoczaszki z motoryką całego ciała. Poprawiają funkcjonowanie dziecka w obrębie jamy ustnej, narządów fonacyjnych oraz mięśni mimicznych. Stosują różne techniki manualne: dotyk, głaskanie, uciskanie, rozciąganie, wibrację. W swojej pracy wykorzystują elementy metod neurofizjologicznych, takich jak: metoda Bobath, metoda Rudolfo Castillo Moralesa, metoda Swietłany Masgutowej oraz koncepcję PNF.

Przedmiotem zajęć logopedycznych jest ponadto intensywna stymulacja słuchowa poprawiająca przetwarzanie bodźców. Celem ćwiczeń jest wspieranie lewo i prawopółkulowych funkcji słuchowych mózgu, np. lokalizowanie dźwięków, rozpoznawanie wzorców słuchowych, poprawa koncentracji słuchowej, rozwijanie rozumienia mowy, poprawa funkcjonowania słuchu fonemowego.

Logopedzi nauczają mowy w powiązaniu ze stymulacją umiejętności poznawczych (wzrokowych, motorycznych, manualnych, pamięciowych). Dla każdego dziecka indywidualnie programują system językowy. Adekwatnie do jego wieku życia ustalają podstawowy zasób leksykalny. Uczą gramatyki (fleksji, składni, relacji składniowych) oraz jak powiązać ustalony zasób reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi. Obok nauczania mowy przedmiotem zajęć logopedycznych jest również nauczanie języka w przypadku jego utraty oraz usuwanie zaburzeń mowy (np. dysartria,  afazja, giełkot, jąkanie), czy też wad wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, lambdacyzm itp.).  W tym celu logopedzi prowadzą ćwiczenia: fonacyjne, oddechowe, logorytmiczne, usprawniające narządy mowy (ćwiczenia: warg, języka, żuchwy, podniebienia) oraz ćwiczenia artykulacyjne (wywołują i utrwalają prawidłową wymowę głosek).

Logopedzi i neurologopedzi prowadzą terapię o charakterze ogólnorozwojowym. Wykorzystują sprawdzone metody, które znane są ze swojej skuteczności, np.: metoda werbo-tonalna, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda M. i Ch. Knillów, metoda symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej.

Pracująca w poradni kadra logopedów przygotowana jest do kształtowania u dzieci umiejętności porozumiewania się poprzez użycie różnych form komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), np. język migany, program językowy MAKATON.

 

                                                  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852