Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

ul. Sienkiewicza 40, Wadowice

o poradni

Witamy na stronie Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach. 


Celem poradni jest pomaganie dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom.

Poradnia powstała 9 września 2013 roku i jest pierwszą tego typu niepubliczną placówką na terenie powiatu wadowickiego. Wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Wadowickiego     i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Organem prowadzącym poradnię jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. 


Oferujemy kompleksową diagnostykę, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęcia rehabilitacyjne. W ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju zapewniamy dzieciom wsparcie i pomoc w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynamy od rzetelnej diagnozy, prowadzimy profesjonalną terapię, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.
Poradnia jest placówką niepubliczną na prawach poradni publicznej, co oznacza, że wydajemy opinie honorowane przez przedszkola, szkoły  i komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią). Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, określeniu przyczyn trudności w nauce, test inteligencji i inne. Ponadto poradnia udziela pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową dzieci oraz psychologiczną dla młodzieży szkolnej.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
      
  


     Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Sienkiewicza 40
tel. 608 822 852